OPŁATY SKARBOWE

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT SKARBOWYCH

 


 

Związanych z czynnościami odbiorowymi

przeprowadzonymi przez KP PSP w Sokołowie Podlaskim

 

 

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej określa Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 art. 5,6,7).

 

2. Wysokość opłat skarbowych:

 

a) Złożenie wniosku, podania lub petycji                                               5,00 zł.

b) Złożenie jednej strony załącznika do wniosku, padania lub petycji       0,50 zł.

c) Wydanie opinii lub stanowiska                                                        11,00 zł.

d) Wydanie uwierzytelnionej kopii akt                                                   24,00 zł.

 

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej zobowiązane w/w ustawą, dokonują opłat skarbowych na konto:

 

Urząd Miasta Sokołów Podlaski BANK PEKAO S.A. I O/ Sokołów Podlaski

Nr: 84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

 

 

 


Informacje na temat wydawania zaświadczeń ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej.

 

Zaświadczenia ze zdarzeń, w których brały udział jednostki straży pożarnej wydawane są na bieżąco od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

 

 

W celu otrzymania zaświadczenia należy:

 

1.  Pobrać i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej -  wzór wniosku do pobrania:

 

- w sekretariacie KP PSP Sokołów Podlaski, lub ze strony internetowej komendy  http://straz-sokolow.pl/

 

2.Dokonać wpłaty w kasie Urzędu Miasta Sokołów Podlaski ul. Wolności 21 lub na konto

Urzędu Miasta Sokołów Podlaski.

 

     BANK PEKAO S.A. I O/ Sokołów Podlaski Nr:  84 1240 2715 1111 0000 3272 6046

 

  Za wydanie zaświadczeń z interwencji jednostek PSP, obowiązuje opłata 17,00 zł.

 

3.Wypełniony wniosek wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej należy dostarczyć:

- osobiście do KP PSP Sokołów Podlaski,  I piętro, Wydział Operacyjny, pokój 123.

 

     lub

 

- listownie na adres: Komenda Powiatowa PSP w Sokołowie Podlaskim, Kolejowa 21, 08-300 Sokołów Podlaski.

 

W przypadku dostarczenia dokumentów drogą pocztową zaświadczenia odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres korespondencyjny wnioskodawcy, z zachowaniem terminów administracyjnych wynikających z Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, poz. 168 z późniejszymi zmianami).

 

               

   

Informacje dotyczące opłat skarbowych związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz   
        podstawa prawna opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia na wniosek:

 

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

 

  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

 

Obowiązek opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej wymienionych w ustawie j.w. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

 Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia o interwencji jednostek straży pożarnej.

 

Udzielanie informacji odnośnie okoliczności szkody pożarowej dla zakładów ubezpieczeniowych.


Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim udziela nieodpłatnie zakładom ubezpieczeniowym informacji o zdarzeniach na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), który stanowi, że sądy, prokuratura, Policja oraz inne organy i instytucje, na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielają informacji o stanie sprawy oraz udostępniają zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.


Pliki do pobrania: