Ochrona Danych Osobowych

Załącznik Nr 12 do Polityki Ochrony Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim

                                                 KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 

1.  Administratorem  przetwarzającym  Pani/Pana  dane  osobowe  jest:  Komendant  Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (08-300 Sokołów Podlaski, ul. Kolejowa 21, tel. 25 781 70 09, fax. 25 781 26 41, e-mail: sokolow@mazowsze.straz.pl).

 

2.  W  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, wyznaczony  został  Inspektor Ochrony Danych, e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl

 

3.  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO - w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych  w  celu  ochrony  życia,  zdrowia,  mienia  lub  środowiska  przed  pożarem,  klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

 

4.  Administrator  przetwarza  dane  osobowe  osoby  zgłaszającej,  osób  poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

 

5.  Odbiorcami  danych    jednostki  organizacyjne  PSP  oraz  inne  organy  na  mocy  przepisów odrębnych ustaw.

 

6.  Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są  przechowywane  wyłącznie  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  zadań  wynikających  z ustawy.

 

7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193  Warszawa,  ul.  Stawki  2,  tel.  22  531  03  00,  fax.  22  531  03  01,  e-mail: kancelaria@giodo.qov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

 

8.  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji międzynarodowej.

 

9.  Podanie  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym  i  jest  obowiązkowe.  Przetwarzanie podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.